học viết chữ

Học cách viết cho đúng, và sau đó là cách viết cho hay.