học viết chữ

Học cách viết sao cho đúng, và sau đó là cách viết sao cho hay.