Dùng từ đặt câu

Một vài câu chuyện dùng từ cho đúng, đặt câu cho hay.