Học từ dân gian

Một số mẹo viết góp nhặt từ văn học dân gian.